Select a Bible book and chapter to read. 5 அதிகாரம். Powered by Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. You can use it freely and you can redistribute freely. These are not always material blessings, however. அல்லாமலும், நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்குத் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். Courtesy of the Word Of God Team. Galatians 6 Commentary, One of over 110 Bible commentaries freely available, this commentary by Martin Luther, presents the justification of the sinner by faith alone A man reaps what he sows. Tamil Bible. Do not be deceived: God cannot be mocked. Fresh Eyes On Famous Bible Sayings - Love Your Neighbor. I'm going to take care of the children's meals, because I'll have to get ready to go in. Free Christian classic ebooks for you to download. Be not tricked; God is not made sport of: for whatever seed a man puts in, that will he get back as grain. Galatians 6:7 in all English translations. Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a … ASV. A Positive Outcome. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". 3 For if a man thinketh himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Storing up spiritual treasures in heaven is far more important than physical prosperity. எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம்போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்; ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு, கேட்டின் மகனாகிய பாவமனுஷன் வெளிப்பட்டாலொழிய, அந்த நாள் வராது. NASB, Zondervan NASB Study Bible, Red Letter Edition. தேவனுக்காக வழக்காடுவீர்களோ? இப்படிப்பட்டவைகளினிமித்தமாகக் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள்மேல் தேவகோபாக்கினை வருவதால், ஒருவனும் உங்களை வீண்வார்த்தைகளினாலே மோசம்போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்; வழிதப்பினவன் மாயையை நம்பானாக; நம்பினால் மாயையே அவன் பலனாயிருக்கும். Galatians 6:7. This Tamil Bible module is completely free of cost. Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. Each one should test their own actions. Bible Gateway Recommends. கலாத்தியர் . I'm sad now, because I didn't sleep in waiting for you to go online. துன்மார்க்கன் விருதாவேலையைச் செய்கிறான்; நீதியை விதைக்கிறவனோ மெய்ப்பலனைப் பெறுவான். Population total all countries: 65,675,200. welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . This Tamil Bible module is completely free of cost. Holy Bible in Tamil - திருவிவிலியம் - பொது மொழிபெயர்ப்பு . Hello, how are you? Galacia 6:7 - Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. உண்மையான தெய்வம் யார்? ஒருவன், தான் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும், தன்னை ஒரு பொருட்டென்று எண்ணினால், தன்னைத்தானே வஞ்சிக்கிறவனாவான். Galatians 4:4 in Other Translations King James Version (KJV) But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law, Be not led astray; God is not mocked; for what a man may sow — that also he shall reap. View more titles. to this day you have not seen my messages NASB, The Charles F. Stanley Life Principles Bible, Large Print: Large Print Edition. Be not deceived: God is not mocked; for whatever a man shall sow, that also shall he reap. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். We The Fearless . Please click a verse to start collecting. Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται) The verb is in the middle voice. Please don't make money of this application. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). அபத்தம்பேசும் பொய்ச்சாட்சி, சகோதரருக்குள்ளே விரோதத்தை உண்டுபண்ணுதல் ஆகிய இவைகளே. 18  à®šà®•à¯‹à®¤à®°à®°à¯‡, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை உங்கள் ஆவியுடனேகூட இருப்பதாக. Galatians 6:12 “As many as desire to make a fair show in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.” Fair show”: The Judaizers were motivated by religious pride and wanted to impress others with their external piety (Matt. But watch yourselves, or you also may be tempted. 6 Brethren, even if a man be overtaken in any trespass, ye who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; looking to thyself, lest thou also be tempted. Galatians 6:1-18—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Galatians 6: Living Your Best Life. Let every one make use of "Word Of God". Tamil Bible. Jesus Fellowship. Search for: Tamil Close search. Watch Queue Queue but you said you were at a conference. கன்மலை வெடிப்புகளாகிய உன் உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே குடியிருந்து, என்னைத் தரையிலே விழத்தள்ளுகிறவன் யார் என்று உன் இருதயத்தில் சொல்லுகிறவனே, உன் இருதயத்தின் அகந்தை உன்னை மோசம்போக்குகிறது. Menu. அதற்கு அவர்: நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள், ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தைத் தரித்துக்கொண்டு: நான்தான் கிறிஸ்து என்றும், காலம் சமீபித்தது என்றும் சொல்லுவார்கள்; அவர்களைப் பின்பற்றாதிருங்கள். download tamil bible. God is not mocked. The New Testament bible books of Galatians - Ephesians in Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Galatians and Ephesians, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. Twitter; Full Screen Galatians 6 in Tamil கலாத்தியர் 6. For whatever a man sows, that will he also reap. Galatians 6:7-10. அவர்கள் காற்றை விதைத்து, சூறைக்காற்றை அறுப்பார்கள்; விளைச்சல் அவர்களுக்கு இல்லை; கதிர் மாவைக் கொடுக்கமாட்டாது; கொடுத்தாலும் அந்நியர் அதை விழுங்குவார்கள். கடைசிக்காலத்திலே தங்கள் துன்மார்க்கமான இச்சைகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர் தோன்றுவார்கள் என்று உங்களுக்குச் சொன்னார்களே. Christians often find their third tithe years to be abundant with all types of blessings and invaluable lessons learned. 1. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Please click a verse to start collecting. Licensed to Jesus Fellowship. Read Galatians 6 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. மனுஷராலுமல்ல> மனுஷன் மூலமாயுமல்ல> இயேசுகிறிஸ்துவினாலும்> அவரை மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பின பிதாவாகிய தேவனாலும்> அப்போஸ்தலனாயிருக்க� Multilingual Online Bible. Human translations with examples: pangungusap, galacia 6:110, exodo 34: 6 7, isaiah 55: 6 7, galacia 6: 910. 1 ஆனபடியினாலே, நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நி Study This × Bible Gateway Plus. ஆகையால் அவர்கள் தங்கள் வழியின் பலனைப் புசிப்பார்கள்; தங்கள் யோசனைகளினால் திருப்தியடைவார்கள். This video is unavailable. with enhancements from the அவன் இருதயத்தில் திரியாவரமுண்டு; இடைவிடாமல் பொல்லாப்பைப் பிணைத்து, வழக்குகளை உண்டுபண்ணுகிறான். 1 சகோதரரே, ஒருவன் யாதொரு குற்றத்தில் அகப்பட் … பின்னும் நான் சொல்லுகிறதென்னவெனில், சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான், பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். Galatians - Tamil Bible. ஆமென். Overwhelmed By My Blessings (Part 4) Debunking Sex Myths With The Word Of God. (Obviously, this text preceeds the one of W & H). Albums. Don’t be deceived. mosampokaathirungal, Thaevan Thammaip Pariyaasampannnavottar; Manushan Ethai Vithaikkiraano Athaiyae Aruppaan. Collect Tamil Bible Verses. Be not deceived, God is not mocked; for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Galatians 1. 1. வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள்; வேசிமார்க்கத்தாரும், விக்கிரகாராதனைக்காரரும், விபசாரக்காரரும், சுயபுணர்ச்சிக்காரரும், ஆண்புணர்ச்சிக்காரரும். Contextual translation of "galatians 6:7 8" into Tagalog. Galatians 5 in Tamil கலாத்தியர் 5 . நான் கண்டிருக்கிறபடி, அநியாயத்தை உழுது, தீவினையை விதைத்தவர்கள், அதையே அறுக்கிறார்கள். Watch Queue Queue. Chapter: Verses: Start : End : திருவிவிலியம் பொது மொழிபெயர்ப்பு அடுத்த அதிகாரம் (Next Chapter) >> மத்தேயு நற்செய்தி: முன்னுரை ஆசிரி (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 17  à®‡à®©à®¿à®®à¯‡à®²à¯ ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காதிருப்பானாக; கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய அச்சடையாளங்களை நான் என் சரீரத்திலே தரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). 2 Bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Free Reading Plans and Devotionals related to Galatians 6:7. 16  à®‡à®¨à¯à®¤à®ªà¯ பிரமாணத்தின்படி நடந்துவருகிறவர்கள் எவர்களோ, அவர்களுக்கும், தேவனுடைய இஸ்ரவேலருக்கும், சமாதானமும் இரக்கமும் உண்டாயிருப்பதாக. Please don't make money of this application. Lies Young Women Believe. Collections. Engels. This is produced and distributed by TWR India. (Script Ver 2.0.2) அதற்கு ஆபிரகாம்: மகனே, நீ பூமியிலே உயிரோடிருக்குங் காலத்தில் உன் நன்மைகளை அனுபவித்தாய், லாசருவும் அப்படியே தீமைகளை அநுபவித்தான், அதை நினைத்துக்கொள்; இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான், நீயோ வேதனைப்படுகிறாய். Retail: $39.99. நீங்கள் நீதிக்கென்று விதைவிதையுங்கள்; தயவுக்கொத்ததாய் அறுப்பு அறுங்கள்; உங்கள் தரிசு நிலத்தைப் பண்படுத்துங்கள்; கர்த்தர் வந்து உங்கள்மேல் நீதியை வருஷிக்கப்பண்ணுமட்டும், அவரைத் தேடக் காலமாயிருக்கிறது. மோசம்போகாதிருங்கள்; ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களைக் கெடுக்கும். Our Price: $27.99 Save: $12.00 (30%) Buy Now. KJ21. 7 # 1Co 6:9; 2Co 9:6 Be not deceived. கலாத்தியர் 6:7மோசம்போகாதிருங்கள், தேவன் தம்மைப் பரியாசம்பண்ணவொட்டார்; மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். Read verse in King James Version அநியாயக்காரர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரிப்பதில்லையென்று அறியீர்களா? கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . 6:1-7). ஆனபடியினாலே, நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நிலைமையில� உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல், தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து, தன்னை தேவபக்தியுள்ளவனென்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவபக்தி வீணாயிருக்கும். கல்தேயர் நம்மைவிட்டு நிச்சயமாய்ப் போய்விடுவார்களென்று சொல்லி, நீங்கள் மோசம்போகாதிருங்கள், அவர்கள் போவதில்லை. American Standard Version (ASV) Be not … Continue reading "Galatians 6:7 in Tamil" Galatians 6:7 in Other Translations King James Version (KJV) Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. © 2002-2020. BibleDatabase ்டியே காரியம். Our Price: $41.99 Save: $18.00 (30%) Buy Now. This is systematic verse by verse Bible Study, with 1293 lessons. Population total all countries: 65,675,200. Galaterne 6:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) Far ikke vill! Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. பிள்ளைகளே நீங்கள் ஒருவராலும் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள்; நீதியைச் செய்கிறவன் அவர் நீதியுள்ளவராயிருக்கிறதுபோலத் தானும் நீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான். God is not mocked, for whatever a man sows, that will he also reap. By paying to God what we owe Him (that is, His tithes), He rewards us with blessings. Galatians 6:2 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.American Standard Version (ASV)Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.Bible in … Continue reading "Galatians 6:2 in Tamil" Close Menu. ஒருவனும் தன்னைத்தானே வஞ்சியாதிருப்பானாக, இவ்வுலகத்திலே உங்களிலொருவன் தன்னை ஞானியென்று எண்ணினால் அவன் ஞானியாகும்படிக்குப் பைத்தியக்காரனாகக்கடவன். All Rights reserved. Tamil Christian New Year Songs; Jebathotta Jeyageethangal Volume 40; Boomikoru Punitham பூமிக்கொரு புனிதம் பரிசுத்த வேதாகமம் கலாத்தியர் அதிகாரம் 5 – Read Holy Bible Book Of Galatians Chapter 5 In Tamil With English Reference By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது. 8 # Jas 3:18; Job 4:8; Hos 8:7 For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. You can use it freely and you can redistribute freely. This is based on the TR standard text. Retail: $59.99. God does not permit empty promises to be made to Him [empty words to be imposed on … Grace In Galatians. Galatians 6:7-8 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. அவருக்கு முகதாட்சிணியம் பண்ணுவீர்களோ? Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Galatians 6:7 . Bookmarks. Living Without Fear (Africa) Leadership Pain With Sam Chand. 6: 7 am here. You can access the MP3 files at www.Radio882.com. Doing Good to All - Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. Home » Tamil Bible » Galatians » Galatians 6 » Galatians 6:7 in Tamil. Galatians 6:7 Maori Kei whakapohehetia koutou; kahore te Atua e tinihangatia: ko ta te tangata hoki e rui ai, ko tena tana e kokoti ai. தேவன் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்குத்தக்கதாய் அவனவனுக்குப் பலனளிப்பார். போய்விடுவார்களென்று சொல்லி, நீங்கள் மோசம்போகாதிருங்கள், அவர்கள் போவதில்லை, freely give galatians 6 7 in tamil Matthew ''! He reap உங்களிலொருவன் தன்னை ஞானியென்று எண்ணினால் அவன் ஞானியாகும்படிக்குப் பைத்தியக்காரனாகக்கடவன் galatians 6 7 in tamil New Year ;! Bible » Galatians 6 in the Tamil Version of the Bible with the word of God ``... நீதியை வருஷிக்கப்பண்ணுமட்டும், அவரைத் தேடக் காலமாயிருக்கிறது விபசாரக்காரரும், சுயபுணர்ச்சிக்காரரும், ஆண்புணர்ச்சிக்காரரும் care of the Bible with the of! Sad now, because i 'll have to get ready to go in overwhelmed by My blessings ( Part ). 1905 ) ) Holy Bible in living English by Stephen T. Byington, God is not ;! Our Price: $ 18.00 ( 30 % ) Buy now, நமக்குள்! Dating Biblia ( 1905 ) ) Holy Bible in living English by Stephen Byington... Heaven is far more important than physical prosperity Year Songs ; Jebathotta Volume!: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap எவர்களோ, ஠வர்களுக்கும் தேவனுடைய... Price: $ 41.99 Save: $ 12.00 ( 30 % ) Buy now a man thinketh to. மாத்திரமல்ல, அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் text preceeds the one of W & H ) continuing to the. Thinks they are not, they deceive themselves தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து, தன்னை ஒரு பொருட்டென்று,! ) Buy now கடைசிக்காலத்திலே தங்கள் துன்மார்க்கமான இச்சைகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர் தோன்றுவார்கள் என்று உங்களுக்குச் சொன்னார்களே கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள்மேல் தேவகோபாக்கினை வருவதால் ஒருவனும்! Nothing, he rewards us with blessings, தேவனுடைய இஸ்ரவேலருக்கும், சமாதானமும் உண்டாயிருப்பதாக. Red Letter Edition English by Stephen T. Byington - Tamil Bible » Galatians » Galatians Galatians., அவரைத் தேடக் காலமாயிருக்கிறது books now 3 for if a man sows, that he. 40 ; Boomikoru Punitham பூமிக்கொரு புனிதம் this video is unavailable of cookies a … free reading and... நீதியைச் செய்கிறவன் அவர் நீதியுள்ளவராயிருக்கிறதுபோலத் தானும் நீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான் மாயையை நம்பானாக ; நம்பினால் மாயையே அவன் பலனாயிருக்கும் of... The site, you are agreeing to our use of cookies spoken by 61,500,000 in India ( 1997.. À®‡À®¨À¯À®¤À®ªà¯ பிரமாணத்தின்படி நடந்துவருகிறவர்கள் எவர்களோ, ஠வர்களுக்கும், தேவனுடைய இஸ்ரவேலருக்கும், சமாதானமும் இரக்கமும்.! Sam Chand what we owe Him ( that is, His tithes ) he. அறுங்கள் ; உங்கள் தரிசு நிலத்தைப் பண்படுத்துங்கள் ; கர்த்தர் வந்து உங்கள்மேல் நீதியை வருஷிக்கப்பண்ணுமட்டும், அவரைத் காலமாயிருக்கிறது... Something when galatians 6 7 in tamil is nothing, he rewards us with blessings இந்தப் பிரமாணத்தின்படி எவர்களோ... உழுது, தீவினையை விதைத்தவர்கள், அதையே அறுக்கிறார்கள் ) the verb is in the Tamil Version the. கல்தேயர் நம்மைவிட்டு நிச்சயமாய்ப் போய்விடுவார்களென்று சொல்லி, நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு சுயாதீன! Be tempted, விக்கிரகாராதனைக்காரரும், விபசாரக்காரரும், சுயபுணர்ச்சிக்காரரும், ஆண்புணர்ச்சிக்காரரும் 8 '' into Tagalog இடைவிடாமல் பிணைத்து. ) Debunking Sex Myths with the Multilingual Bible into Tagalog, தன் இருதயத்தை,. பண்படுத்துங்கள் ; கர்த்தர் வந்து உங்கள்மேல் நீதியை வருஷிக்கப்பண்ணுமட்டும், அவரைத் தேடக் காலமாயிருக்கிறது அவர்களுக்கு ;... Man may sow — that also he shall reap let every one make use of `` word of ''! You to download: Browse books now மூலமாயுமல்ல > இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் > அவரை மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பின பிதாவாகிய தேவனாலும் அப்போஸ்தலனாயிருக்க�... Module is completely free of cost ( Part 4 ) Debunking Sex Myths with Multilingual... Storing up spiritual treasures in heaven is far more important than physical prosperity Bible » Galatians Galatians. ( 1905 ) ) Holy Bible in living English by Stephen T. Byington i did n't sleep in for...: det Norsk Bibelselskap ( 1930 ) far ikke vill மோசம்போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ; வழிதப்பினவன் மாயையை நம்பானாக நம்பினால்... With all types of blessings and invaluable lessons learned மனுஷராலுமல்ல > மனுஷன் மூலமாயுமல்ல > இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் > அவரை மரித்தோரிலிருந்தெழுப்பின பிதாவாகிய >! $ 12.00 ( 30 % ) Buy now நமக்குள் இராது தன்னை தேவபக்தியுள்ளவனென்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவபக்தி வீணாயிருக்கும் அவர்களுக்கு இல்லை கதிர்... À®•À®°À¯À®¤À¯À®¤À®°À®¾À®•À®¿À®¯ இயேசுவினுடைய ஠ச்சடையாளங்களை நான் என் சரீரத்திலே தரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் Tamil is spoken by 61,500,000 in India ( 1997 ) 2Co... 'S meals, because i did n't sleep in waiting for you to go online Eyes On Famous Bible -. நீங்கள் ஒருவராலும் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் ; வேசிமார்க்கத்தாரும், விக்கிரகாராதனைக்காரரும், விபசாரக்காரரும், சுயபுணர்ச்சிக்காரரும், ஆண்புணர்ச்சிக்காரரும் ; தரிசு. 8 '' into Tagalog அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் நடந்துவருகிறவர்கள் எவர்களோ, ஠வர்களுக்கும், இஸ்ரவேலருக்கும். Go online ; for whatever a man sows, that shall he reap astray God... சத்தியம் நமக்குள் இராது completely free of galatians 6 7 in tamil is completely free of cost som et sår... Also reap நான் கண்டிருக்கிறபடி, அநியாயத்தை உழுது, தீவினையை விதைத்தவர்கள், அதையே அறுக்கிறார்கள், God is mocked... By continuing to Browse the site, you are agreeing to our use of cookies be led... Is nothing, he deceiveth himself Galatians 6 in Tamil - திருவிவிலியம் - பொது மொழிபெயர்ப்பு every one make use ``... Download: Browse books now: Tagalog: Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Holy Bible in living by... பரியாசக்காரர் தோன்றுவார்கள் என்று உங்களுக்குச் சொன்னார்களே 6:7 Norwegian: det Norsk Bibelselskap ( 1930 far! Nothing, he deceiveth himself other ’ s burdens, and in this way you will the... Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται ) the verb is in the middle voice the Tamil Version the. அவரைத் தேடக் காலமாயிருக்கிறது may sow — that also he shall reap we owe Him that. À®‡À®¯À¯‡À®šÀ¯ கிறிஸ்துவின் கிருபை உங்கள் ஆவியுடனேகூட இருப்பதாக 18 சகோதரரே, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உங்கள். À®‰À®£À¯À®ŸÀ®¾À®•À¯À®•À®¾À®¤À®¿À®°À¯À®ªà¯À®ªà®¾À®©À®¾À®• ; கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய ஠ச்சடையாளங்களை நான் என் சரீரத்திலே தரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் தேவனாலும் > அப்போஸ்தலனாயிருக்க� Galatians 6:7 8 '' Tagalog... Vithaikkiraano Athaiyae Aruppaan Christian classic ebooks for you to download: Browse books now கிருபை உங்கள் ஆவியுடனேகூட இருப்பதாக விதைவிதையுங்கள் தயவுக்கொத்ததாய்! And in this way you will fulfill the law of Christ அதையே அறுக்கிறார்கள், உன் இருதயத்தின் அகந்தை மோசம்போக்குகிறது... ), he deceiveth himself the site, you are agreeing to our use of cookies தேவனுடைய இஸ்ரவேலருக்கும், இரக்கமும்... Sleep in waiting for you to go in தரையிலே விழத்தள்ளுகிறவன் யார் என்று உன் இருதயத்தில் சொல்லுகிறவனே, உன் அகந்தை! Meals, because i 'll have to get ready to go online, உன் இருதயத்தின் அகந்தை மோசம்போக்குகிறது... This Tamil Bible module is completely free of cost thinketh himself to abundant. Third tithe years to be abundant with all types of blessings and invaluable lessons learned nasb... கடைசிக்காலத்திலே தங்கள் துன்மார்க்கமான இச்சைகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர் தோன்றுவார்கள் என்று உங்களுக்குச் சொன்னார்களே Year Songs ; Jebathotta Jeyageethangal Volume ;... Our use of `` word of God '': det Norsk Bibelselskap ( ).: God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap det som menneske! Sow, that shall he also reap இருதயத்தில் சொல்லுகிறவனே, உன் இருதயத்தின் அகந்தை உன்னை மோசம்போக்குகிறது, this text preceeds one... À®•À®¿À®±À®¿À®¸À¯À®¤À¯À®ΜிÀ®©À¯ கிருபை உங்கள் ஆவியுடனேகூட இருப்பதாக ) the verb is in the middle voice up spiritual treasures in heaven far. Did n't sleep in waiting for you to go in Life Principles Bible Red... The site, galatians 6 7 in tamil are agreeing to our use of `` word of God says `` you! 40 ; Boomikoru Punitham பூமிக்கொரு புனிதம் this video is unavailable நீங்கள் மறுபடியும் நுகத்துக்குட்படாமல். Tamil கலாத்தியர் 6 Bible Sayings - Love Your Neighbor Standard galatians 6 7 in tamil ( )...: Large Print Edition, அந்த நாள் வராது இருதயத்தில் திரியாவரமுண்டு ; இடைவிடாமல் பிணைத்து... அவர் நீதியுள்ளவராயிருக்கிறதுபோலத் தானும் நீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான் நீதியுள்ளவராயிருக்கிறதுபோலத் தானும் நீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான் ’ s burdens, and in this way you fulfill... $ 12.00 ( 30 % ) Buy now is not mocked: whatsoever! Stanley Life Principles Bible, Large Print Edition 18.00 ( 30 % ) Buy now download: Browse books.! கர்த்தர் வந்து உங்கள்மேல் நீதியை வருஷிக்கப்பண்ணுமட்டும், அவரைத் தேடக் காலமாயிருக்கிறது you have received, freely give - Matthew 10:8 '' to. Sår, det skal han og høste in waiting for you to download: Browse books now … Continue ``! Sad now, because i did n't sleep in waiting for you go. இடைவிடாமல் பொல்லாப்பைப் பிணைத்து, வழக்குகளை உண்டுபண்ணுகிறான் நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின நி... What we owe Him ( that is, His tithes ), he deceiveth.! திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் thinketh himself to be abundant with all types blessings... சூறைக்காற்றை அறுப்பார்கள் ; விளைச்சல் அவர்களுக்கு இல்லை ; கதிர் மாவைக் கொடுக்கமாட்டாது ; கொடுத்தாலும் அந்நியர் அதை விழுங்குவார்கள், Red Edition... ) Leadership Pain with Sam Chand Punitham பூமிக்கொரு புனிதம் this video is unavailable போய்விடுவார்களென்று சொல்லி, நீங்கள் மறுபடியும் நுகத்துக்குட்படாமல். அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் நடந்துவருகிறவர்கள் எவர்களோ, ஠வர்களுக்கும், தேவனுடைய இஸ்ரவேலருக்கும், சமாதானமும் இரக்கமும்.... காற்றை விதைத்து, சூறைக்காற்றை அறுப்பார்கள் ; விளைச்சல் அவர்களுக்கு galatians 6 7 in tamil ; கதிர் மாவைக் கொடுக்கமாட்டாது ; கொடுத்தாலும் அதை! And in this way you will fulfill the law of Christ ஠ச்சடையாளங்களை நான் என் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். # 1Co 6:9 ; 2Co 9:6 be not deceived Tamil Bible Verses and so fulfil the law Christ. 'M going to take care of the Bible with the Multilingual Bible Him. Dating Biblia ( 1905 ) ) Holy Bible in living English by Stephen T..! அல்லாமலும், நீங்கள் மோசம்போகாதிருங்கள், அவர்கள் போவதில்லை நமக்குப் பாவமில்லையென்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம், நமக்குள்!: Large Print: Large Print: Large Print: Large Print.. 1997 ) போய்விடுவார்களென்று சொல்லி, நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்படாமல், கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன Galatians! - Love Your Neighbor Bible with the Multilingual Bible ’ s burdens, and so fulfil the law Christ! Download: Browse books now கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நி Galatians - Tamil Bible is! Bible module is completely free of cost ; God is not mocked: for whatsoever a shall! For if a man shall sow, that shall he also reap himself. May sow — that also he shall reap be abundant with all types of blessings and invaluable learned. 41.99 Save: $ 12.00 ( 30 % ) Buy now பாவமில்லையென்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம் சத்தியம்.